Hồ Dzếnh

Chiều Xuân Trung Kỳ

Chiều xuân sang chuyến đò đông
Trai tơ khăn lục, gái hồng thắm môi .
Da sông mát rãi da trời,
Đây mùa xuân bén trên loài cỏ hoa .
Hiu hiu ... chiều ngả tà tà...
Buồn lên xóm vắng, cây nhòa khói xa .
Đời em như một lời tranh
Và gần như tiếng bên đình trẻ reo .
Nghìn thu hội lại một chiều,
Buồn hơn nhớ, nhẹ hơn điều trông mong.
Có tơ giăng mối hai lòng,
Có muôn quan gió luồn trong một người .

Được bạn: DacTrung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chiều Xuân Trung Kỳ"