Hồ Dzếnh

Đời thơ

phút linh cầu mãi không về
phân vân giấy trắng chưa nề mực đen
khói trầm bén giấc mơ tiên
bâng khuâng trăng giãi qua miền quạnh hiu
Tô Châu lớp lớp phù kiều
trăng đêm Dương Tử mây chiều Giang Nam
rạc rời vó ngựa quá quan
cờ treo ý cũ mây giàn mộng xưa
biển chiều vang tiếng nhân ngư
non xanh tha thiết trời thu rượi sầu (*1)
nhớ thương bạc nửa mái đầu
lòng nương quán khách nghe màu tà huân
buồn Tư Mã nhớ Chiêu Quân
nét hoa thấp thoáng ý thần đê mê
phút linh cầu mãi không về
phân vân giấy trắng chưa nề mực đen

Được bạn: Yến Vân đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đời thơ"