Trần Tế Xương

Đi Hát Mất Ô

Đêm qua anh đến chơi đây
Giày chân anh dận, ô tay anh cầm.
Rạng ngày sang trống canh năm
Anh dậy, em hãy còn nằm trơ trơ.
Hỏi ô, ô mất bao giờ,
Hỏi em, em cứ ưỡm à không thưa.
Chỉ e rày gió mai mưa
Lấy gì đi sớm về trưa với tình?

Được bạn: Hoa Tim đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đi Hát Mất Ô"