Nhạc Sĩ:
Dân ca Nam bộ
Trình Bày:
Hương Thuỷ
Lý Lu Là

Cổ Nhạc - Quê Hương
Lời 1:
Ai về giồng dứa mà qua truông
Gió đưa lu là bông sậy ơi nàng ơi
Bỏ bỏ buồn ơi nàng ơi mà cho anh
Bỏ bỏ buồn ơi nàng ơi mà cho anh
Lời 2:
Anh đi gìn giữ mà non sông
Nắng mưa lu là thiếp chịu ơi chàng ơi
Lạnh lạnh lùng ơi chàng ơi mà thiếp cam
Lạnh lạnh lùng ơi chàng ơi mà thiếp cam
Lời 3:
Ai người vùng vẫy mà muôn phương
Giữ thơm lu là quê mẹ ơi chàng ơi
Kẻo kẻo buồn ơi chàng ơi mà cho em
Kẻo kẻo buồn ơi chàng ơi mà cho em

Nguồn: AmNhac
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lý Lu Là"