System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Tháng Chạp của Thi sĩ: Vũ Hồng - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Vũ Hồng

Tháng Chạp Tháng Chạp sương buông chiều xóm nhỏ
Ven đồng hiu hắt tím hoa mua
Tháng Chạp sương mù giăng lối ngõ
Nhà người đâu vắng, vắng người xưa

Tìm ai chân mây, buồn đôi mắt
Tìm ai bên sông, sầu tóc mai
Tôi về đứng hót trong mùa gặt
Hôn chùm rạ khô trên đôi tay

Một ngày người đi lời không nói
Cây sầu đâu ngân tiếng gió dài
Em sẽ đưa con về quê nội
Quê nội con em, tôi nào hay

Chẳng lẽ trút buồn ngày tháng Chạp
Tôi van tôi xin lỗi thời gian
Chẳng lẽ trút sầu ngày không gặp
Tôi đưa tôi đi suốt đoạn đường.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 5 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Tháng Chạp"