Nguyễn Bính

Đôi Khuyên Bạc

Làng bên vào đám tối nay chèo,
Nàng thấy bà đi, tất tưởi theo.
Tằm tơ kéo được đôi khuyên bạc,
Giấu giếm nay nàng mới dám đeo.
Nàng đẹp mà nàng lại có duyên,
Trai khôn thầm liếc, liếc thầm khen.
Thấy họ nhìn mình, nàng quá thẹn,
Níu bà về để ... tháo đôi khuyên .

Được bạn: DacTrung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đôi Khuyên Bạc"