System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối của Thi sĩ: Anh Tú - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Anh Tú

Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối


 


Tháng mười chưa kịp cười trời đà tối
Như em bỏ tôi khi …được mươi năm
Trẻ thơ đang vui gục đầu bối rối
Anh ngơ ngác buồn dõi mắt xa xăm.
 
Giáp chu-kỳ, thu đất trời trở lại
Em trôi giạt về đâu mất biệt tăm
Em, lẽ sống ngàn con tim chờ đợi
Hãy về đi! Cùng xây lại tình thâm.
 
Không có em cuộc đời này cằn cỗi
Chờ ngày về dù có đến ngàn năm
Không riêng anh mà cỏ cây cũng thế
Ước mơ này có là mộng xa xăm?
 
Trong em tiềm tàng muôn ngàn sức mạnh
Ban cho đời hạnh-phúc lẫn huyết, tâm
Nỗi nhớ đã muồi... mươi năm xa vắng
Em hởi em! Đừng chối bỏ tình thâm!
 
Anh Tú
October 8, 2015

Được bạn: CtLy đưa lên
vào ngày: 10 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối"