Nguyễn Bính

Ðôi dòng tiểu sử


Nguyễn Bính sinh năm 1919 ở làng Thiện Vịnh huyện Vụ Bản
Nam Ðịnh, không hề dến trường, chỉ học ở nhà với cha và cậu.
Ông làm thơ năm 13 tuổi, tổng cộng gần một ngàn bài. Ðược
giải khuyến khích của Tự Lực văn đoàn năm 1937.

Thơ đã đăng ở : Ngày Nay, Tiểu thuyết thứ bảy, Nam cường.
Ðã xuất bản: Lỡ bước sang ngang, Tâm hồn tôi, Hương cố nhân.

Được bạn: Văn hóa Việt Nam đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ðôi dòng tiểu sử"