Nhạc Sĩ:
Trịnh Công Sơn
Trình Bày:
Mỹ Linh
Đường xa vạn dặm

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành
Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi đường xa mịt mùng
Mẹ bỏ con đi mẹ bỏ con đi
Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi ,trong khi con nằm mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm,mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm
Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ con đi ,gối lạnhk chăn mòn mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi mẹ bỏ con đi
Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa
Bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa
Mẹ bỏ con đi

Nguồn: Minh
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Ghi lời: Bé Si
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Đường xa vạn dặm"