sgecstasy

Hạnh phúc nửa đời sau


Ngày tháng qua mau
Nổi buồn ở lại
Người đi tìm
Hạnh phúc nửa đời sau
Tóc đã bạc đầu
Lá nhành thừa dại
Em thấy không
Thời gian làm phai màu


Vỡ giấc mộng đời
Chim bay cánh gãy
Trổ muộn nhánh sầu
Mưa xuống đời nhau
Bàn tay của em
Anh không cầm được
Tìm kiếm làm gì
Hạnh phúc ngày sau


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hạnh phúc nửa đời sau"