sgecstasy

Đồng CảmSự đồng cảm đến từ trong con chữ
Gởi cho nhau tìm lại tháng ngày vui
Thơ huyễn hoặc dù chỉ là thi tứ
Cũng giúp nhau quên đi những ngậm ngùi
Ta đứng ở bên này bờ ký ức
Người bên kia viết những áng thơ buồn
Nào ai biết giữa cuộc đời hư thực
Đã bao lần tay che giấu lệ tuôn

sgecstasy

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Đồng Cảm"