Dodoclangttroi

ĐÊM TRĂN TRỞ
 
Biển đông dậy sóng lòng căm giận
Ơi! Những con dân giống Lạc Hồng
Ngày mai chúng ta cùng ra trận
Đuổi quân phương bắc, dẹp cuồng ngông
 
Đêm trăn trở trùng khơi giông bão
Vọng ngàn năm con sóng gầm gào
Có con sóng quặn lòng loang máu
Đất nước ơi! Đau mấy niềm đau!
 
Đêm trăn trở qua miền biên ải
Tự ngàn xưa vi vút gió về
Bao người đi rồi không trở lại
Nằm nơi này mà nhớ chiều quê
 
Mưa Trường Sơn sụt sùi lở núi
Bia mộ nào ghi dấu ngậm ngùi
Trời vào xuân rừng thay lá mới
Người bao giờ về lại miền xuôi
 
Bấy nhiêu lần đuổi quân xâm lược
Quê hương ơi!... dân tộc, đồng bào!
Bao lớp người xông lên phía trước
Đem máu mình tô thắm đời sau
 
Ngàn năm đô hộ bao tủi hận
Ta vẫn là ta giống Lạc Hồng
Lòng cố nhũ lòng nguôi cơn giận
Nợ này chưa trả thẹn núi sông!
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 19 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "ĐÊM TRĂN TRỞ"