Cố Quận

Một chút gì để nhớ

Một chút gì để nhớ
Ừ! Thì thơ chữ thơ
Một chút gì nhắc nhở
Ừ! Vần tơ nắng tơ

Tuy không là thi sĩ
Cũng chẳng là nhà văn
Viết bên kia một tí
Ít lời bên đây đăng

Thu câu tình tang lá
Đông lất phất mưa bay


Xuân hương tà áo ả
Hạ tàng xanh chén say

Một chút gì để nhớ
À! mình thơ thẩn thơ
Một chút gì nhắc nhở
À! Mình mây trắng mơ

Một chút gì cho có
Một chút gì đặng đông
Năm ba người la ó
Sáu bảy mạng tặng phong

Một Chút gì để nhớ

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Một chút gì để nhớ"