Nguyễn Trãi

Tặng hữu nhân

Bần, bệnh dư liên nhữ,
Sơ cuồng, nhữ tự dư.
Ðồng vi thiên lý khách,
Câu độc sổ hàng thư.
Hồ lạc
(1) tri hà dụng,
Thê trì lượng hữu dư.
Tha niên Nhị (Nhuỵ) Khê
(2)ước,
Ðoản lạp hạ xuân sừ.


Dịch nghĩa
Tôi thương anh nghèo mà có bệnh,
Và anh cũng giống tôi tính ngang tàng.
Cũng là khách ngàn dặm như nhau,
Và cũng đã từng đọc mấy hàng chữ sách.
Hai ta như quả bầu rỗng biết làm được gì đây
Nhưng rong chơi thì lại có thừa
Chúng ta đã hẹn nhau nơi Nhị Khê này,
Cùng đội nón cùng bừa buổi xuân sang.


贈 友 人

貧 病 余 憐 汝,
疏 狂 汝 似 余。
同 為 千 里 客,
俱 讀 數 行 書。
瓠 落 知 何 用,
栖 遲 諒 有 餘。
他 年 淽 溪 約,
短 笠 苛 春 鋤。


Tặng bạn
(Người dịch: Lê Cao Phan)

Cảm bạn nghèo thêm bệnh
Giống nhau ta cuồng ngông
Đều làm khách nghìn dặm
Sách cùng đọc mấy giòng
Nông cạn đời vô dụng
Nhởn nhơ hẳn khôn cùng
Nhị Khê hẹn năm tới
Đội nón chụp bừa xuân.


Chú thích:

(1). Hồ lạc: Hồ là quả bầu, ý nói trống rỗng, không sâu sắc.
(2). Nhị (nhụy) khê: Làng Nhị Khê, huyện Thường Tín (Hà Đông, Bắc Việc), nơi thân sinh Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Khanh đến ở. Nhị Khê cũng là bút hiệu của Nguyễn Phi Khanh.


Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976
Nguồn: thivien.net

Được bạn: diên vỹ sưu tầm / đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Tặng hữu nhân"