Nguyễn Trãi

Tặng Khổng, Nhan, Mạnh tam thị tử tôn giáo thụ Thái BìnhNhân sinh thập lự cửu thường quai,
Thạnh thế thuỳ tri hữu khí tài.
Pha lão
(1) tích tằng Đam Nhĩ khứ,
Trường Canh
(2)diệc hướng Dạ Lang lai.
Văn Chương tự cổ đa vi luỵ,
Thi tửu tùng kim thả cố hoài.
Hội đãi kim kê
(3) khai xá nhật,
Ngũ vân
(4) thâm xứ đổ Bồng Lai.

Dịch nghĩa
Sinh ra ở đời, tính mười điều thường sai đến chín
Buổi thịnh ai biết được chuyện bỏ sót (quên) kẻ tài năng
Pha lão xưa từng đi đày tại Đam Nhĩ
Trường Canh cũng đã phải đến vùng Dạ Lang
Từ xưa văn chương vốn gây nhiều hệ luỵ
Nay ta lại càng trở lại với thơ rượu
Chờ mong ngày mở hội đại xá kim kê
Tại xứ ngũ vân xa thẳm thấy cảnh bồng lai.Tặng con cháu ba họ Khổng, Nhan, Mạnh dạy học ở Thái Bình
(Người dịch: Lê Cao Phan)

Đời sao mười tính chín khôn thành
Lúc vượng nhân tài bị yểm danh
Phu lão từng đi vùng Đam Nhĩ
Dạ Lang đà đón gót Trường Canh
Văn chương vạn thuở thường gây luỵ
Thơ rượu từ nay tự giải mình
Ân xá mãi chờ khi mở hội
Năm mây vời thấy cảnh bồng doanh.
Chú thích:Khổng Tử, Nhan Uyên và Mạnh Tử, ba bậc thánh hiền của đạo Nho Trung Quốc.

(1). Pha lão:(già Pha) Tô Đông Pha (1037-1101), văn học gia, thư hoạ gia đời Bắc Tống, làm quan đến chức Binh bộ thượng thư, nhưng rồi từ quan, ông bầu rượu ngâm thơ. Có lần bị tội đày ba năm đến quận Đam Nhĩ, nay thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

(2). Trường Canh:Một tên riêng của Lý Thái Bạch, thi bá đời thịnh Đường. Từng bị phát vãng đến vùng bộ lạc Dạ Lang (năm 758) nay thuộc Quỳ Châu vì tội theo Vĩnh Vương Lân (con vua Huyền Tông) làm phản.

(3). Kim kê: (gà vàng) Nói về sao Thiên kê, mỗi lần xuất hiện lấp lánh thì có ân xá, một hiện tượng được các đế vương xưa thể theo.

(4). Ngũ vân:(năm mây) Chỉ nơi vua ở và cũng ngụ ý điềm tốt lành.

Nguồn: thivien.net

Được bạn: diên vỹ sưu tầm / đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Tặng Khổng, Nhan, Mạnh tam thị tử tôn giáo thụ Thái Bình"