Nguyễn Trãi

Mạn Thuật

I.
Ngày tháng, kê khoai những sản hằng,
Tường đào ngõ mận ngại thung thăng.
Đạo ta cậy bởi chân non khỏe,
Lòng thế tin chi mặt nước bằng?
Trì cỏ được câu ngâm gió,
Hiên mai cầm chén hỏi trăng.
Thề cùng viên hạc, trong hai ấy,
Thấy có ai han chớ đãi đằng.

Ngẫm ngượi sơn lâm mấy thị triều,
Nào đâu là chẳng đất Đường Nghiêu?
Người tham phú quí, người hằng trọng,
Ta được thanh nhàn, ta sá yêu.
Nô bộc ắt còn hai rặng quít,
Thất gia chẳng quản một con lều.
Miễn là tiêu sái qua ngày tháng,
Lộc được bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

II.
Sơn thủy nhàn chơi phận khó khăn,
Cửa quyền hiểm hóc ngại chen chân.
Say minh nguyệt, chè ba chén,
Dịch thanh phong, lều một gian.
Ngỏ cửa nho chờ khách đến,
Trồng cây đức để con ăn.
Được thua phú quí dầu thiên mạng,
Chen chóc làm chi cho nhọc nhằn?

Ở chớ nề hay, học cổ nhần,
Lánh mình cho khỏi áng phong trần.
Chim kêu cá lội yên đòi phận,
Câu quạnh cày nhàn dưỡng mỗ thân.
Nhà ngặt, túi không tiền mẫu tử,
Tật nhiều, thuốc biết vị quân thần.
Ấy còn laÜng đaÜng làm chi nữa?
Sá tiếc mình chơi áng thủy ngân.

III.

Chân chăng lọt đến cửa vương hầu,
Ấy tuổi nào thế đãbạc đầu?
Liệu cửa nhà xem bằng quán khách,
Đem công danh đổi lấy cần câu.
Thân đà hết lụy thân nên nhẹ,
Bụt ấy là lòng, bụt há cầu?
Bui một quân thân ơn cực nặng,
Tơ hào chưa báo, hãy còn âu.

Náu về quê cũ bây nhiêu xuân,
Lẳng thẳng chưa lìa lưới trần.
Ở thế những hiềm qua mỗ thế,
Có thân thì sá cộc chưng thân.
Vườn còn thông trúc đáng năm mẫu,
Câu ước công danh đổi một cần.
Miệt bẻ, hài ngai, khăn cóc,
Thênh thang làm mỗ đứa thôn nhân.

IV.

Trường văn nằm ngả mấy thu dư,
Uổng tổn công nhàn biện lỗ ngư.
Còn miệng tựa bình đà chỉn giữ,
Có lòng bằng trúc mỗ nên hư.
Yến từ nẻo lạc nhà Vương Tạ,
Quạt đã hầu thu lòng Tiệp Dư.
Chỉn sá lui mà thủ phận,
Lại tu thân khác, mức thi thư.

Quê cũ nhà ta thiếu của nào?
Rau trong nội, cá trong ao.
Cách song, mai tỉnh hồn Cô Dịch,
Kề nước, cầm đưa tiếng cửu cao.
Khách đến, vườn còn hoa lác,
Thơ nên, cửa thấy nguyệt vào.
Cảnh thanh nhường ấy chăng về nghỉ?
Lẩn thẩn làm chi áng mận đào?

Được bạn: diên vỹ sưu tầm / đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Mạn Thuật"