Tịnh Nguyệt Vân

ĐỪNG CHỈ SỐNG VÌ TÌNH

Đừng chỉ sống vì tình,

tình riêng của chính mình

vì biết bao chúng sanh

đang còn sống điêu linh.

 

Đừng sống vì lợi danh,

vì hay thích đua tranh,

vì muôn sự thế gian

đều tạm bợ, mong manh.

 

Đừng sống chỉ vì nghiệp

khiến đau khổ nối tiếp.

Hãy sống vì nguyện lành,

cho đời luôn lịch thiệp.

 

Nguyện Tam Bảo mười phương

luôn soi sáng, chỉ đường

và giúp cho muôn lòai

thường sống tròn cao thượng.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn lòai vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo,

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 27.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐỪNG CHỈ SỐNG VÌ TÌNH"