Tịnh Nguyệt Vân

GIÁNG SINH LẠI ĐẾN RỒI

Giáng Sinh lại đến rồi

nơi cõi trần hư dối,

xin hãy vui để cho

niềm hạnh-phúc lên ngôi.

 

Chúa là Đại Bồ Tát

thường ban bao an lạc

để thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn tươi mát.

 

Xin luôn kính yêu Ngài,

Đấng tuyệt vời, vô ngại

đã giáng sinh cõi trần

vì Ngài rất tự tại.

 

Ngài luôn thương tất cả

bằng tình thương bao la

vì Ngài là Hiện thân

của Nguồn sống trang nhã.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp tất cả chúng sanh

luôn sống tròn hoan hỷ

và trọn vẹn cao thanh...

 

Nam-mô Jesus Christ Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân 

Được bạn: vdn 13.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "GIÁNG SINH LẠI ĐẾN RỒI"