Tịnh Nguyệt Vân

HÃY CÙNG MỪNG GIÁNG SINH

Hãy cùng mừng Giáng Sinh

ngay nơi cõi điêu linh

vì đã có Bồ Tát

Jesus Christ rất anh minh.

 

Ngài là vị Bồ Tát

luôn sống rất tươi mát

để thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn an lạc.

 

Ngài giảng đạo tuyệt diệu,

đúng Chơn lý cao siêu

để giúp cho muôn lòai

luôn sống hạnh phúc nhiều.

 

Ngài chữa lành nhiều bịnh

khiến muôn lòai đều kính

vì Ngài là Y Vương,

Đấng tuyệt vời, cứu tinh.

 

Bọn La Mã ganh tài

nên đã đóng đinh Ngài

ngay trên Thập tự giá

và gây bao thiệt hại.

 

Xin hãy tin Phật, Chúa

vì các Ngài là Vua,

Vua cõi Phật, Bồ Tát

vượt thóat mọi hơn, thua.

 

Các Ngài có thần thông

rất quảng đại, mênh mông

nên có thể giúp ta

thóat bao chuyện đau lòng.

 

Hãy thành tâm cầu nguyện

và tu tập tinh chuyên

để gặp lại các Ngài

nơi các cõi Chân nguyên.

 

Cõi Phật hay cõi Trời

tùy theo công đức thôi.

Xin hãy gắng niệm Phật

trong tất cả mọi thời.

 

Đừng mãi lo luyến ái,

lo tình duyên tương lai.

Hãy gắng thường tu tập

để sống tròn vô ngại.

 

Hãy sống như Bồ Tát,

cho đời luôn tươi mát

để thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn an lạc.

 

Nguyện cho bao công đức

giúp muôn lòai tỉnh thức

để sống tròn an vui

và trọn vẹn chơn thực...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỳ Quang Như Lai,

Nam-mô Jesus Christ Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 13.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HÃY CÙNG MỪNG GIÁNG SINH"