Sương Anh

Nguyện Cầu Ngày Mới Bình Yên

Đến trên khắp cõi nơi miền trần gian


Xin mong tất cả nguy nàn


Dịch bệnh bão lũ sớm tan trên đời


Thuyền từ Bát Nhã ngoài khơi


Rước người gặp nạn về nơi an lành


Giai không vạn cảnh phù sinh


Kiếp người đi đến rất nhanh ai tày


Xin đừng phí phạm một ngày


Kinh cầu chí nguyện luôn say Đạo Vàng


Sen thiêng hương tỏa non ngàn


Một người nhìn thấy cả làng đều trông


Đại dương rộng lớn mênh mông


Thân ta cỏ dại bềnh bồng trên sông


Buông mình cho thảnh thơi lòng


Giữ tâm thanh tịnh vào trong cưả Từ


Quy y nương tưạ Chân Như


A Di Đà Phậ!_ Tâm tư yên bình.Sương Anh/Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Nguyện Cầu Ngày Mới Bình Yên"