Tác Giả: Leonardo da Vinci

10 Tác Phẩm, Trang 1 / 1


  Đã có: 45 người nhận xét.
  Tên ảnh: Adoration of the Magi
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Adoration of the Magi
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5666 Lần.


  Đã có: 33 người nhận xét.
  Tên ảnh: Leda (copy)
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Leda (copy)
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5167 Lần.


  Đã có: 86 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mona Lisa del Gioconda
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Mona Lisa del Gioconda
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4407 Lần.


  Đã có: 54 người nhận xét.
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks -The Louvre, Paris, France
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks -The Louvre, Paris, France
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3937 Lần.


  Đã có: 91 người nhận xét.
  Tên ảnh: Annunciation
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Annunciation
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3293 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Madonna with Flower
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Madonna with Flower
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2668 Lần.


  Đã có: 45 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Last Supper - Before Restoration
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: The Last Supper - Before Restoration
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2665 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Last Supper - After Restoration
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: The Last Supper - After Restoration
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2601 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Madonna of the Carnation
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: The Madonna of the Carnation
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2361 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2357 Lần.