Đuyên Hồng

Buồn


Buồn
Len lén
Lẻn vào tim
Ta ngồi ôm mộng
Chung tình với Sao...
Buồn
Xuống thấp
Buồn lên cao
Ta ngồi trắng giấy
Cồn ào nhớ Trăng...
Buồn
Nhảy nhót
Buồn lăng xăng
Ta ngồi nghe gió
Nói rằng nhớ Cây...
Đêm nay Nguyệt rạng bời bời
Buồn ơi! Chào nhé ta chơi cung Hằng!

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Buồn"