Đuyên Hồng

Am CỏTìm đạo nơi nào, hỏi đan kinh
Tạng kinh chỉ để thế gian nhìn
Thanh hư chưa gặp bàn chi đạo
Đạo vốn vô ngôn chẳng dễ tìm

Khôn dại gì đây, chỉ rằng ngu
Thơ có biếng ngâm sợ ruột dừ
Có đàn không gẩy e hết nhạc
Có rượu biếng say sợ gió hồ…

Cờ chẳng thèm chơi ngại can qua
Từng bước cờ di có sơn hà
Núi khe ngắm cảnh làm chi nữa
Lòng có họa đồ sẵn Bồng Lai!

Việc đời mặc kẻ tranh cao thấp
Điền thổ của ta sẵn trong này
Hàn nhiệt người lo ta chẳng gặp
Đã có tiên vườn ấm áp thay!

Tùng héo núi tan cũng vậy mà
Ta còn ta sống với riêng ta
Nhà ta tên gọi “Am biếng nhác”
Ngày đêm hạc trắng vẫn thường qua!
6 July 2020
Đuyên Hồng/ Bạch Đồng

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Am Cỏ"