Cố Quận

Gom Nắng Trải Tà TơGom góp nắng trải tà ai nếp thẳng
Tím màu thơ hạ lắng tiếng đây vần
Sắc cùng hương môi, tóc ấy giai nhân
Làn đưa gió vờn đầu thân da mịnBuông hết nắng lên tà ai! Bịn rịn
Tím màu tơ hạ chín...áo người xa
Tóc, môi kia dần khuất ngõ tây mà
Nghe dạ tiếc thầm hoa dung, mắt biếc


Cố Quận

(19)

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 8 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Gom Nắng Trải Tà Tơ"