Cố Quận

Vứt Gánh Thơ!


Hỡi ơi! Nửa gánh thơ tôi
Đành sao vứt lại để rồi áo đi
Cho vần chữ nặng sân si
Cho tình nghĩa hết rồi thì tình tan
Bây giờ áo đã ra đàng
Mai đây bóng sẽ xa ngàn...ngàn xa
Mùa sau dưới ánh trăng ngà
Tiếng thơ ngồi nhớ hai tà áo ai


Cố Quận


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Vứt Gánh Thơ!"