Cố Quận

Nắng Hạ Hồng   Lời thơ gọi nắng hạ hồng
    Về pha vạt áo tóc bồng bềnh bay
    Hương trần bám nặng tóc mây
    Sợi rơi xuống lối cho gầy hồn thơ
    Lời thơ gọi gánh vàng tơ
    Về pha sắc phượng nhành chờ nhành mong
    Gió lay cánh rớt trên dòng
    Nước trôi! Cuốn mất cho lòng thơ đau
    Chiều ơi dạt nắng tàn mau
    Thơ ơi! Nắng hạ hồng chào thơ điCố Quận
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Nắng Hạ Hồng"