Hoa Tím Xưa

DUYÊN NỢ

DUYÊN NỢ

Bén duyên cho lòng nôn nao
Tìm người bỏ mối ướm trao, mất còn
Phải chi duyên phận vuông tròn
Phải chi quen lạ mỏi mòn tìm nhau.
Duyên hay nợ buộc vào nhau
Dung thông hóa giải nỗi đau nhân tình
Màu yêu phủ cõi ba sinh
Chấm hồng nụ bói duyên mình phận ta
Bén duyên khởi sự ta-bà
Thế mà lửa cháy cùng là sương giăng
Dùng dằng được chớ hay chăng
Trách ai ai trách chùng, căng tơ lòng
Bện duyên bán nhớ mua mong
Khởi đầu nan giải mơ mòng đấy thôi
Vãn hồi rạn xé bờ môi
Mang đi, để lại một đồi gió trăng.
Hoa Tím Xưa

Được bạn: Nguyen Do đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "DUYÊN NỢ"