Tịnh Nguyệt Vân

HÃY CÙNG MỪNG NĂM MỚI

Hãy cùng mừng năm mới

và sống tròn thảnh thơi

vì bạn là Hiện thân

của Nguồn sống tuyệt vời.

 

Xin bạn hãy vui lên

và sống tròn rộng thênh

để muôn thuở tươi mát

như là một đóa sen.

 

Xin bạn hãy quên đi

tất cả mọi sầu bi

để thường sống an vui

và trọn vẹn hoan-hỷ.

 

Có chi nơi cõi này,

tất cả như áng mây

tạm có và mong manh,

thóang qua mấy ai hay.

 

Chỉ còn lại niềm Tin

nơi Tam Bảo hiển linh

vì Tam Bảo luôn giúp

muôn lòai thóat tử sinh.

 

Đừng tin nơi tà đạo,

hãy sống tròn thanh cao

vì muôn pháp thế gian

đều tạm bợ, hư ảo.

 

Nguyện Tam Bảo mười phương

luôn soi sáng, chỉ đường

và giúp cho muôn lòai

luôn sống tròn cao thượng.

 

Nguyện bao công đức lành

thường giúp mọi chúng sanh

luôn sống tròn tươi mát

và trọn vẹn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 27.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HÃY CÙNG MỪNG NĂM MỚI"