jacaranda

Nhật Ký Lòng

Xin góc nhỏ … nuôi tâm hồn yên tịnh
Thuận cao thiên, em theo định mệnh xuôi …
Đến chân mây, dù biết chẳng gặp Trời
Tìm thượng đế … cùng em say nhân loại
Đi cuối đất, nhìn trăm câu thế thái
Em gặp Anh … bước thần thoại vào “Thơ”
Những ngón mềm, em lần dệt cung tơ
Xây thánh địa …giam buồng tim thổn thức

Được bạn: HB 03.11.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhật Ký Lòng"