jacaranda

Sắc, Không ...

Em viết bài thơ … chẳng trọn dòng
Thả vài chấm lững (…) trôi theo sông
Đường tơ ân ái sầu miên viễn
Đã mấy lần gai … chạm gót hồng

Em viết bài thơ … cho tình yêu
Hư vô chạm trái Tim đã nhiều
Sắc, không là cái vòng eo nhỏ
Anh xiết hằng đêm … mộng hoang liêu

Được bạn: HB 03.11.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sắc, Không ..."