Jacaranda

Nhật Ký Buồn Tênh ...

Chiếc áo tình xưa nhuốm lệ Nàng
Đậm màu dĩ vãng những mùa sang
Gửi trao từ thuở dòng nhật ký
Biết nghẹn ngào khi ... phải xa Chàng
Anh vẫn còn lưu giữ bên mình
Mà sao năm tháng cứ lặng thinh
Nhạn ơi ! thăm thẳm xa đầu núi
Sao chẳng một câu ... để làm tin
Xuân này ai biết ... đã mấy Xuân ?
Ta đợi Xuân như đợi tin mừng
Cớ sao Xuân đến mà không nói
Chỉ đem Tuyết phủ trắng rưng rưng
Tình xưa có phải ... nghĩa cũng xưa ?
Để nhớ trong ta bổng nhiên thừa
Ai xui lệ đổ từng đêm vắng ?
Nhật ký buồn tênh ...như tiếng Mưa
jacaranda

Được bạn: vdn 21.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhật Ký Buồn Tênh ..."