jacaranda

Thương Bạn Tình Xa


Nhìn nét Thu tàn ... bỗng xót xa
Bao mùa Lá rụng đã trôi qua
Người đi sao cứ còn đi mãi
Người ở hằng đêm lệ nhạt nhòaAnh hỡi về đây ... em vẫn mong
Gác khuya một bóng trĩu cõi lòng
Đỗ Quyên cất tiếng lời tan tác
Thương bạn tình xa ... bước lưu vong


 


 

Được bạn: HB 06.112009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thương Bạn Tình Xa"