jacaranda

Tình Mãi Còn Vương


Cũng vì tình mãi còn vương
Nên ta khó dứt đôi đường đó thôi
Nói xa nghe dạ bồi hồi
Muốn gần thì lại cách đồi ngăn sông
 
Tình ta lạc giữa bụi hồng
Tiếng yêu để lại giữ lòng mà thôi
Hai đầu thương nhớ xa xôi
Nụ hôn gửi gió lên môi đêm sầu
 
Trăng vừa ngã bóng hàng cau
Gió vừa tấu khúc ngọt ngào anh ơi
Thuyền ai trôi giữa dòng đời
Cho tôi quá đoạn gửi lời cho ai...
 
 


 

Được bạn: HB 07.11.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình Mãi Còn Vương"