System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Lạc Lối Hồn Say của Thi sĩ: Cá Mặn - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Cá Mặn

Lạc Lối Hồn SayEm gặp tôi như hai kẻ xa lạ
Mắt em tròn ngớ ngẩn nửa vầng trăng
Oi ham muốn!!! cùng ai lạc lối
Sợ.. muộn màng trở giấc thênh thang
 
Làn hương tỏa vẫy vùng đưa đẩy
Không lối thoát...,ứ đọng vòng tay
Biên giới mở..., nào ai bỏ mặc!!!
Gió rì rào chạm phải vành tai

Đôi bướm lượn nghiêng nghiêng chiều gió
Rức ray hồn chẳng biết phương nao
Xin dừng lại biến động thời gian
Chớ vội vàng, thổn thức lên cao.
 
Cá Mặn

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 11 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Lạc Lối Hồn Say"