Đỗ Hồng

TƯỞNG NIỆMThắp nén trầm hương tưởng nhớ người
Một lòng yêu nước với thương nòi
CẦN LAO chính đảng ngăn quân cộng
NHÂN VỊ phương châm dựng cuộc đời
Thề chẳng nhượng chân người ngoại nhập
Quyết không lùi bước bọn xu thời
Hy sinh lưu tiếng thơm muôn thuở
Khí tiết, anh linh mãi rạng ngờiĐỗ Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 4 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "TƯỞNG NIỆM"