RĐinh

MÙA THƯƠNG
 
Ai người dệt khúc tình thơ
Để cau héo cuống ngẩn-ngơ nhớ trầu
Thềm xưa rụng trắng hoa cau
Tiếc thời trai tráng về đâu xa ngàn
 
Đàn xưa ai gảy tình-tang
Mà nay để bặt cung loan dây chùng
Xuân qua Hạ tới Thu Đông
Mà trầu cau vẫn đôi lòng phân ly
 
Mùa thương biết nói những gì ? !
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "MÙA THƯƠNG"