Diệu Tâm

Cảm Nhớ Hoàng Hoa


Ngoảnh lại trời xa nhạt sắc hồng,
Bồi-hồi lững thững đến ven sông,
Ðêm qua ánh nguyệt ngà chưa tỏa,
Sáng lại màn sương bạc đã lồng,
Giữa nhánh nom chừng bung mấy nụ,
Trên nền ước lượng rớt vài bông,
Hành trang nặng trĩu, không đành bước,
Ngoảnh lại trời xa nhạt sắc hồng .

Dec.12.2021 DT

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Cảm Nhớ Hoàng Hoa"