Cố Quận

Mưa Tuyết Tháng Ba


Tháng ba ngày trắng tuyết
Đêm gió rụng hoa gầy
Lạc đâu hề bóng nguyệt
Lưng không xám màu mây

Tháng ba đời viễn xứ
Đi về hai buổi mưa
Hạt buồn! Thân khách lữ
Lòng nhớ quá quê xưa

Tháng ba đường trắng tuyết
Lề rụng cánh hoa xuân
Tháng ba hoài tưởng nguyệt
Đêm nằm! Mắt rưng rưng

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Mưa Tuyết Tháng Ba"