Vivi07

Vịnh trăng thu rũ


Lơ lửng trăng thu rũ bóng mờ
Giữa trời lìa xứ lạc bơ vơ
Trời trong lặng gió đợi Gia đợi
Mây đục buông tơ chờ Quốc chờ
Trước mặt phu mơ thờ sĩ ảo
Sau lưng sĩ ảo tụng phu mơ
Một mình thả bước ven đời rũ
Nhìn nước trời mây tạc đá hờ !

Vivi
Norway 02.10/2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Vịnh trăng thu rũ"