Vivi07

Liễu rũ ven hồ


Ven hồ liễu rũ nắng vàng phơi
Như gã lìa quê nhủ sự đời
Bóng liễu rung rinh xao lá rũ
Mặt hồ lẳng lặng vắng mây rơi
Tiểu nhân hớn hở chào hưng vận
Quân tử bi ai đón mạt thời
Con tạo trở mùa non nước bạc
Ngẫm buồn thu ấy ảo đầy vơi !

Vivi
Norway 27.9.2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Liễu rũ ven hồ"