Diệu Tâm

THẬP TRIỀNCon quỳ lại Thế Tôn Kính Quý
Bậc Thầy người chân lý Mâu Ni
Phật ngôn bất khả tư nghì 
Nhủ lòng thương xót từ bi dẫn đường
 
Mong thoát sợi tơ vương THẬP NGHIỆP
Khổ luân hồi thoát kiếp phàm phu
Cầu xin vén áng mây mù
THẬP TRIỀN tháo gỡ hành tu nhẹ nhàng
 
Dây Thứ Nhứt buộc ngang SÂN KHUỂ
Khiến làm cho trí huệ lu mờ
TAM SÂN đứng đó trực chờ
Tức lòng niệm khởi, sợi tơ nóng dần
 
Tâm ÍCH KỶ, bản thân nghiệp PHÚ 
Sợi Dây Nhì tạo đủ việc sai
Lỗi xưa, tội mới kéo dài
Ðổ thừa kẻ khác, chết ai mặc tình
 
Gây chướng ngại trì kinh niệm Phật
Phút MÊ MANG ngủ gật ngủ gà
Khác nào như Sợi Thứ Ba
Tinh thần rũ rượi đó là THỤY MIÊN
 
GANH GHÉTt sẽ gây phiền TẬT ÐỐ
Sợi Thứ Tư buộc khổ trí tâm
Người luôn so sánh âm thầm
Cười chê kẻ khác dưới tầm mắt ta
 
Người XAN LẬN do là ôm riết
Sợi Thứ Năm KEO KIỆT giữ gìn
Thấy người khốn khổ ăn xin
Ðuổi xô quát mắng không nhìn cảm thương
 
Ngày đến tối canh trường XẤU HỔ
Sám HỐI xưa tạo khổ khóc, cười
Tâm nào sung sướng vui tươi
Ðể Dây thứ Sáu trói người bất an
 
Thần si độn gian nan tọa tĩnh
Kéo ta vào chỗ dính HÔN TRẦM
Sợi Dây Thứ Tám trì tâm
Dẫn ta vào chốn mê lầm NGỦ QUÊN
 
Thân CỬ ÐỘNG là tên TRẠO CỬ
Khiến tâm mình đủ thứ lăn xăn
Thành tự Thiền quán nhọc nhằn
Sợi Dây Thứ Chín lùng săn định thiền
 
Sanh GIẬN DỮ triền miên PHẪN NỘ
Dây Cuối Cùng xiết cổ chúng sanh
Mặc cho tạo phúc việc lành
Cả rừng phước đức tàn quanh lửa hờn
 
Oct.17.2018
Diệu Tâm

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "THẬP TRIỀN"