Diệu Tâm

Giờ con hiểu


Vào thuở trước thuyền vào bến ái
Sóng ba đào nổi tại bờ thương
Ra ngồi đứng ngóng sông tương
Năm canh sáu khắc đông phương lụy sầu


Khi trở giấc ban đầu đất khách
Lúc trăng rằm chẳng cách nào quên
Lá ru tình khúc không tên
Đời nghe thổn-thức chưa bền sợi tơ


Rồi đến lúc huyền cơ chỉ điểm
Nhắc con khờ tự kiểm sai lầm
Thân mẫu bạo bịnh lâu năm
Cầu xin xá tội, tu tâm dưỡng lòng


Giác ngộ đạo từ trong thức tỉnh
Tầm Vô Vi cõi tịnh thanh nhàn
Tu hành ở chốn nhân gian
Nhịp cầu duyên Phật thênh-thang lối về


Giờ đã hiểu cơn mê ảo mộng
Thuyền quay đầu vưọt sóng ba đào
Hải đăng Mẹ sáng đài cao
Soi đường dẫn dắt con vào cõi tiên.


Diệu Tâm
Ngày 12 tháng 4, 2011
( mùng 10 tháng 3, Tân Mão )

Được bạn: vdn 24.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giờ con hiểu"