Diệu Tâm

Hạt Giống Phước

Hạt giống phước không gieo tiếp nữa.
Mầm tai ương tựa cửa chờ bên.
Lá sầu đâm nhánh chồi lên.
Ra hoa vị đắng kết nên quả đời.
 
Hạt giống phước di dời đất khác.
Sang vườn tâm chất-phác thật-thà.
Ngày ngày chăm bón tưới hoa.
Trừ sâu nhổ cỏ, quả ra ngọt ngào.
 
Hạt giống phước người nào cũng có.
Tùy nhân tâm loại bỏ, giữ-gìn.
Nhà đời vườn đạo đều xinh.
Nảy mầm giống phước phước sinh chất-chồng.
 
Hạt giống phước ngoài đồng cằn-cỏi.
Không vun trồng theo dõi cỏ, sâu.
Ỷ rằng phước đó chẳng cầu.
Vì do kiếp trước trồng sâu căn lành.
 
Hạt giống phước để dành kiếp trước.
Ngày hôm nay vừa được dùng xong.
Gieo thêm giống phước đầy đồng.
Cầu xài tịnh phước song song kiếp này.
 
Diệu Tâm
Ngày 10/ 8/ 2010

Được bạn: vdn 11.8.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hạt Giống Phước"