Triều Âm

TIẾNG RƠI

 

 

Rơi xuống nhé
Hồ nghi mộng tưởng
Và thật êm
Sầu lắng tâm tư

 


Nghe gió khẽ
Vờn qua tâm tưởng
Bóng giật mình
Lay động cõi riêng

 
Đêm trở giấc
Cõi không trầm mặc
Vọng hanh hao
Thắt chặt cõi lòng

 
Rơi xuống nhé
Khoảng không đồng vọng
Chụp bóng mình
Xao động tiếng đêm.

Được bạn: ATT 03-01-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TIẾNG RƠI"