System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ XUÂN GIÀ 88 của Thi sĩ: Lá chờ rơi - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Lá chờ rơi

XUÂN GIÀ 88


Vui làm trưởng lão với bao người

Tám tám xuân thu thắm mệt rồi


Dễ nói tiền tài như phấn thổ


Khó đem nhân nghĩa đổi vàng thoi


Bần cư náo thị không người hỏi


Phú tại thâm sơn lắm kẻ mời


Sự thế xưa nay luôn vẫn thế


Trăm năm đời tạm giống nhau thôi.


 


Lá chờ rơi 30/09/2015
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 1 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "XUÂN GIÀ 88"