Nhạc Sĩ:
Hữu Trí
Trình Bày:
Cao Minh
Tiểu đoàn 307

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Nguyễn Bính

Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang
Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy
Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy
Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn
Tiếng tiểu đoàn Ba trăm lẻ bảy.
Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy
Cả tiểu đoàn thề dưới sao vàng
Người chiếc sĩ tiếc gì màu rơi
Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy
Nguyện một lòng gìn giữ non sông.

Ðã chiến đấu bao năm dài chiến đấu với bao thành tích huy hoàng.

Trận Tháp Mười, trận Mộc Hoá vang tiếng đồn với trận La Bang.

Lưỡi gươm vung với cánh tay sắt đầu giặc rụng nổ súng đồng, đồn giặc vỡ tan.

Lẻ bảy tiểu đoàn Lẻ bảy.

Ðoàn quân lẻ bảy kể từ buổi ấy đánh đâu được đấy oai hùng biết mấy.

Tiểu đoàn Lẻ bảy

Với dạ sắt gan vàng tiến lên lòng son chẳng nao.

Tiếng tiểu đoàn bao nhiêu quân Pháp run rẩy sợ hãi vang lừng danh tiếng Ba trăm lẻ bảy.

Lẻ bảy lẻ bảy

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Tiểu đoàn 307"