Tịnh Nguyệt Vân

HÃY CÁM ƠN TAM BẢO

Hãy cám ơn Tam Bảo

giúp chúng ta hiểu Đạo

vì chỉ có Đạo lý

giúp sống tròn thanh cao.

 

Hãy cám ơn Chư Phật

giúp ta sống chơn thật

vì chỉ có tâm chơn

thường giúp ích vạn vật.

 

Hãy cám ơn Bồ Tát

giúp bạn sống tươi mát

vì Bồ Tát là vị

thường ban bao an lạc.

 

Hãy cám ơn Phật Trời

giúp bạn sống thảnh thơi

vì chỉ có Phật Trời

là Nguồn sống tuyệt vời.

 

Hãy cám ơn tất cả

những vị giúp chúng ta

vì tâm của các Ngài

muôn thuở vẫn bao la.

 

Nguyện Tam Bảo mười phương

thường soi sáng, chỉ đường

và giúp cho muôn lòai

thường sống tròn cao thượng.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn lòai vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân 

Được bạn: vdn 2.1.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HÃY CÁM ƠN TAM BẢO"