System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Bằng Lăng Tím của Thi sĩ: đông hương - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
đông hương

Bằng Lăng Tím


Bằng Lăng tím ơi Bằng Lăng tím
Huế chừ buồn vì mất dấu anh
Hương hoa vẫn quyện nguyên cành
Chỉ cơn mưa nhẹ đã xanh xao lòng...
*
Xác xơ luôn nhụy cảm đồng
Miên trường ngỡ bóng song song cuối đời
Bằng Lăng tím cánh tả tơi
Chim buồn, bay mất, còn tôi một mình
*
Một mình ̣đi giữa lặng thinh
Huế em còn nhớ chuyện tình tri âm
Bằng Lăng níu sứ hỏi thầm
tui thương nhớ quá, triều âm rối cuồng
*
Bằng Lăng tím thẩm hoàng hôn
Người xa để lại mất hồn cho em
Huế chừ nắng chết ngoài hiên
thềm tim giá lạnh, thiếu hương thơ người

đông hương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Bằng Lăng Tím"