System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Loanh Quanh ... của Thi sĩ: jacaranda - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
jacaranda

Loanh Quanh ...


Loanh quanh thêm khó lòng nhau
Thơ là tràng chuỗi hạt màu ...con Tim
Nhớ nhau thơ biết đi tìm
Em quanh quẩn trốn ... thơ lim dim chờ


Giận ai ? Em trách cả mơ
Chứ ta sớm tối ... cứ chờ "thơ rơi"
Giận ai ? mà trách xa vời
Chứ ta cứ đợi ... mời lơi ... thì về


Ta về nâng chén đam mê
Cùng em đối ẩm lời thề gió mây
Ta về ... chẳng uống mà say
Bên nhau rót mật cho đầy tim nhau
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 6 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Loanh Quanh ..."