Huyền Băng

Kim bằng hội ngộ,





   Bèo mây vạn dặm quan san
   Tưởng rằng chỉ "net" khó toan tương phùng
   Ấy mà lất phất mưa giông
   Chị em hội ngộ tình thân thêm gần
   Mới hay muôn vạn đường trần
   Duyên thì sẽ gặp dẫu gần hay xa
   Thêm tình thân, lòng nở hoa
   Nung thêm ý chí vượt qua "khổ" đời...
   Cùng gắng nhé các em ơi
   Dệt nhiều hoa gấm cho người người vui
    
   Huyền Băng

Được bạn: vdn 7.8.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Kim bằng hội ngộ,"